تبلیغات
نگاهی به دروس "مطالعات اجتماعی" مقاطع راهنمایی و دبیرستان - آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم
تقویت روحیه پژوهش وپژوهش گری در دانش آموزان

آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم

نویسنده :مریم
تاریخ:سه شنبه 29 فروردین 1391-09:16 ب.ظ

آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم
عهدنامه ارزنه‌الروم 19 ذیقعده سال 1238هجری قمری بین نمایندگان ایران و عثمانی در مکانی به همین نام امضا شد

دولت عثمانی پس ازشکست‌های پی درپی در مقابل قوای ایران، از دولت ایران تقاضای صلح کرد و بدین ترتیب معاهده ارزنة الرّوم بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضا رسید.

به موجب این قرارداد ایران ولایاتی را که از عثمانی تصرف کرده بود به آن کشور بازپس داد و مرزهای دو کشور به حالت سابق بازگشت. دولت عثمانی نیز پذیرفت که به حجاج ایرانی آسیبی نرساند و بیش از حقوق گمرکی متعارف وجهی از آنان مطالبه نکند.

از طرف دولت ایران میرزا تقی خان امیرکبیر مأمور مذاکره با دولت عثمانی شده بود. وی از سال 1258 تا 1262 یعنی نزدیک سه سال در ارزنه الروم با نمایندگان دول همسایه (روس و انگلیس و عثمانی) برای رفع اختلافات بین ایران و عثمانی مذاکره کرد.

متن کامل عهدنامه ارزنه‌الروم به شرح زیر است:

مناسب فخامت شأن دولتین علیتین به تجدید تأکید بنیان صلح و مسالمت و تشیید ارکان موالات و مودت از جانب دولتین علیتین اظهار رغبت و موافقت شده، برای تنظیم و مذاکره و مواد عارضه و تحریر و تسطیر اسناد مقتضیه بر حسب فرمان همایون اعلیحضرت قدر قدرت کیوان حشمت، مملکت مدار ملک گیر، آرایش تاج و سریر، جمال الاسلام و المسلمین، جلال الدنیا و الدین، غیاث الحق و الیقین، قهرمان الماء و الطین، ظل الله الممدود فی الارضین، حافظ حوزه مسلمانی، داور جمشید جاه داراب دستگاه، انجم سپاه اسلام پناه، زینت بخش تخت کیان، افتخار ملوک جهان، خدیو دریا دل کامران، شاهنشاه ممالک ایران، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمد شاه قاجار - ادام الله تعالی ایام سلطنه فی فلک الاجلال و زین فلک قدرته بمصابیح - کواکب الاقبال، بنده درگاه آسمان جاه میرزا تقی خان وزیر عساکر منصوره نظام و غیر نظام که حامل نشان شیر و خورشید مرتبه اول سرتیپی و حمایل افتخار خاص سبز است به وکالت مخصوص و مباهی گشته و نیز از طرف اعلیحضرت کیوان منزلت، شمس فلک تاجداری، بدر افق شهریاری، پادشاه اسلام پناه، سلطان البرین و خاقان البحرین، خادم الحرمین الشریفین، ذوالشوکه و الشهامه، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان عبدالمجید خان، جناب مجدت ماب، عزت نصاب انوری زاده السید محمد انوری سعد الله افندی که از اعاظم رجال دولت علیه عثمانیه و حائز صنف اول از رتبه اولی و حامل نشان مخصوص به آن رتبه است مرخص و تعیین شده بر وجه اصول عادیه بعد از نشان دادن و ملاحظه و مبادله وکالت نامه‌های مبارکه انعقاد معاهده میمونه در ضمن نه فقره آتیه قرار داده شده که در این کتاب مستطاب بیان و در مجلس منعقده در ارزنة الروم مبادله می شود:

فقره اول- دولتین علیتین اسلام قرار می دهند که مطالبات نقدیه طرفین را که تا به حال از یکدیگر ادعا می کردند کلاً ترک کنند ولیکن با این قرار به مقاولات تسویه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللی نیاید.

فقره دویم- دولت ایران تعهد می کند که جمیع اراضی بسیط ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی ترک کند و دولت عثمانی نیز تعهد می کند که جانب شرقی ولایت زهاب یعنی اراضی جبالیه آنرا مع دره کرند به دولت ایران ترک کند و دولت ایران قویاً تعهد می کند که در حق شهر و ولایت سلیمانیه از هر گونه ادعا صرف نظر کرده، به حق تملکی که دولت عثمانیه در ولایت مذکور دارد وقتاً من الاوقات یک طور دخل و تعرض ننماید و دولت عثمانی نیز قویاً تعهد می کند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرگاهها و هم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف دولت ایران باشد و علاوه بر این حق خواهد داشت که کشتی های ایران به آزادی تمام از محلی که به بحر منصب می شود تا موضوع الحاق حدود طرفین در نهر مذکور آمد و رفت نمایند.

فقره سیم- طرفین معاهدتین تعهد می کنند که با این معاهده حاضره سایر ادعایشان را در حق اراضی ترک کرده، از دو جانب بلا تأخیر مهندسین و مأمورین را تعیین نموده تا اینکه مطابق ماده سابقه حدود مابین دولتین را قطع نمایند.

فقره چهارم- طرفین قرارداده اند که خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه که در شهر جمادی الاولی سنه یک هزار و دویست و شصت و یک تبلیغ و تحریر شده به طرفین واقع شده و هم رسومات مراعی از سالی که تأخیر افتاده برای اینکه مسائل آنها از روی عدالت فصل و احقاق بشود از دو جانب بلاتأخیر مأمورینی را تعیین نمایند.

فقره پنجم- دولت عثمانی وعده می کند که شاهزادگان فراری ایران را در بروسا اقامت داده، غیبت آنها را از محل مذکوره و مراوده مخفیه آنها را با ایران رخصت ندهد و از طرف دولتین علیتین تعهد می شود که سایر فراری ها به موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد بشوند.

فقره ششم- تجار ایران رسم گمرک اموال تجارت خود را موافق قیمت حالیه و جاریه اموال مذکوره نقداً یا جنساً به وجهی که در عهدنامه منعقده ارزنة الروم در سنه یک هزار و دویست و سی و هشت در ماده ششم که دایر به تجارت است مسطور شده ادا کنند و از مبلغی که در عهدنامه مذکوره تعیین شده زیاده وجهی مطالبه نشود.

فقره هفتم- دولت عثمانی وعده می کند که به موجب عهدنامه های سابقه امتیازاتی که لازم باشد در حق زوار ایرانی اجری دارد تا از هر نوع تعدیات بری بوده بتوانند به کمال امنیت محلهای مبارکه ای که در ممالک دولت عثمانی است زیارت کنند و همچنین تعهد می کنند که مواد استحکام و تأکید روابط دوستی و اتحاد که لازم است فیمابین دو دولت اسلام و تبعه طرفین برقرار باشد مناسب ترین وسایل را استحصال نماید تا چنانکه زوار ایرانیه در ممالک دولت عثمانیه به جمیع امتیازات نایل می باشند، سایر تبعه ایرانیه نیز از امتیازات مذکوره بهره ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی حرمتی محفوظ باشند و علاوه بر این بالیوزهایی که از طرف ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار ایرانیه به جمیع محل های ممالک عثمانیه که لازم باشد نصب و تعیین شود، بغیر از مکه مکرمه و مدینه منوره دولت عثمانیه قبول می نماید و وعده می کند که کافه امتیازاتی که شایسته منصب و مأموریت بالیوزهای مذکوره باشد و در حق قونسولهای سایر دول متحابه جاری می شود در حق آنها نیز جاری شود، و نیز دولت ایران تعهد می کند که بالیوزهایی که از طرف دولت عثمانیه به جمیع محلهای ممالک ایرانیه که لازم باشد و بباید نصب و تعیین شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت عثمانیه که در ممالک ایران آمد و شد می کنند معامله متقابله را کاملاً اجری دارند.

فقره هشتم- دولتین علیتین اسلام تعهد می کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشایر و قبایلی که در سر حد می باشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجری کنند و به همین خصوص در محل های مناسب عسکر اقامت خواهند داد. دولتین تعهد می کنند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیه مثل غصب و غارت و قتل که در اراضی یکدیگر وقوع بیابد برآیند و نیز دولتین قرار داده اند عشایری که متنازع فیه می باشند و صاحب آنها معلوم نیست بخصوص انتخاب و تعیین کردن محلی که بعد از این دائماً اقامت خواهند کرد یکدفعه به اراده خودشان حواله بشود و عشایری که تبعیت آنها معلوم است جبراً به اراضی دولت متبوعه آنها داخل شوند.

فقره نهم- جمیع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده [ای] که در سنه یک و هزارو دویست و سی و هشت در ارزنه الروم منعقد شده که بخصوصه با این معاهده حاضره الغا و تغییر داده نشده، مثل اینکه کلمه بکلمه در این صحیفه مندرج شده باشد، کافه احکام و قوت آن ابقا شده و فیمابین دو دولت علیه قرار داده شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتین قبول و امضا شده تصدیق نامه های آن مبادله خواهد شد. و کان ذالک التحریر و فی یوم السادس عشر من شهر جمادی الثانی سنه یک هزار و دویست و شصت و سه هجری در دارالخلافه طهران صورت انطباع پذیرفت.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
levitra 20 mg bayer prezzo
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:37 ب.ظ

Incredible a lot of wonderful info!
vardenafil 20mg levitra online buy generic levitra levitra online levitra 10 mg prezzo buy 10 mg levitra buy generic levitra buy generic levitra buy levitra levitra 10 mg prezzo
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 11:11 ق.ظ

Point certainly taken.!
cialis 30 day sample cialis per paypa prezzo cialis a buon mercato cialis patentablauf in deutschland no prescription cialis cheap cialis sicuro in linea cialis patent expiration cialis daily cialis daily dose generic cialis 20mg
buy cialis cheap
یکشنبه 8 مهر 1397 06:51 ق.ظ

Many thanks. Good information.
cialis et insomni cialis daily new zealand cialis venta a domicilio cialis generico online cialis y deporte cialis side effects dangers cialis 5 mg miglior cialis generico order generic cialis online recommended site cialis kanada
buy tadalafil pills
شنبه 7 مهر 1397 06:07 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous knowledge!

cialis dosage amounts generic cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy 40 mg cialis what if i take enter site very cheap cialis enter site natural cialis cialis kamagra levitra cialis para que sirve cialis per paypa weblink price cialis
canada online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 08:36 ب.ظ

You stated this superbly!
canadian cialis canadian discount pharmacies in ocala fl canadian rx world pharmacy best canadian pharmacy trusted pharmacy canada scam canada online pharmacies for men online pharmacies india canadian pharmaceuticals online pharmacy canadian pharmacy king
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:47 ب.ظ

Thank you. Very good information.
no prescription cialis cheap cuanto cuesta cialis yaho cialis daily dose generic cialis generique prices on cialis 10 mg cialis tablets australia warnings for cialis only best offers 100mg cialis generic cialis 20mg uk calis
viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:25 ق.ظ

You have made the point.
buy soft viagra low price viagra pills buy viagra without consultation uk buy online viagra uk viagra online doctor do you need a prescription to buy viagra cheap viagra tablets where can you buy viagra online safely canadian pharmacy viagra how to get viagra free
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:35 ب.ظ

Wow quite a lot of good information.
cialis per paypa preis cialis 20mg schweiz cialis 5 effetti collaterali cialis online nederland cialis daily reviews cialis 200 dollar savings card buying brand cialis online prezzo cialis a buon mercato costo in farmacia cialis purchase once a day cialis
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:39 ب.ظ

Thanks a lot, I like this!
cialis for sale south africa enter site very cheap cialis cialis flussig import cialis low dose cialis blood pressure cialis generico online cialis herbs canadian drugs generic cialis cialis official site click here to buy cialis
viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:27 ق.ظ

With thanks. I appreciate it!
buy viagra online order how to buy real viagra viagra uk price order viagra online without prescription where to buy viagra over the counter online viagra purchase buy real viagra online usa buy viagra online at uk buy viagra buy viagra from uk
cialis 20
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:52 ب.ظ

Perfectly expressed truly! !
acheter du cialis a geneve cialis cuantos mg hay cialis kaufen wo we like it cialis price cialis baratos compran uk calis costo in farmacia cialis 40 mg cialis what if i take cialis 20mg cialis 10 doctissimo
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:43 ق.ظ

Regards! A good amount of postings!

tesco price cialis cialis from canada does cialis cause gout pastillas cialis y alcoho dosagem ideal cialis estudios de cialis genricos cialis australian price cialis online holland purchasing cialis on the internet cialis wir preise
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:08 ب.ظ

Good facts. Thanks a lot!
tadalafil 5mg cialis 5mg cialis generic tadalafil buy cialis canada 5 mg cialis pharmacie en ligne effetti del cialis click here cialis daily uk cialis savings card miglior cialis generico we like it cialis price
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:51 ق.ظ

You made your position pretty well!!
buy viagra cheap buy real viagra online cheap buy generic viagra online without prescription viagra cheap buy online pharmacy levitra cheap generic viagra can you buy viagra online can you buy viagra without prescriptions online pharmacy online viagra for sale
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 02:08 ق.ظ

Thank you. I appreciate this.
cialis 20 mg can i take cialis and ecstasy cialis side effects dangers click here cialis daily uk the best site cialis tablets cialis therapie generico cialis mexico preis cialis 20mg schweiz wow cialis tadalafil 100mg cialis kaufen wo
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:32 ق.ظ

Reliable posts. Appreciate it.
cilas cialis from canada non 5 mg cialis generici cialis 20mg bulk cialis cialis billig cost of cialis per pill cialis daily new zealand online cialis buy generic cialis
How does Achilles tendonitis occur?
سه شنبه 28 شهریور 1396 05:35 ق.ظ
Good blog you have got here.. It's hard to find quality
writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you!
Take care!!
Foot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 07:35 ق.ظ
I've been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my opinion,
if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a
lot more useful than ever before.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:50 ب.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look
of your web site is magnificent, as well as the content!
09353400502
سه شنبه 1 بهمن 1392 09:39 ب.ظ
سلام وبلاگ زیبایی دارید مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر