تبلیغات
نگاهی به دروس "مطالعات اجتماعی" مقاطع راهنمایی و دبیرستان - آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم
تقویت روحیه پژوهش وپژوهش گری در دانش آموزان

آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم

نویسنده :مریم
تاریخ:سه شنبه 29 فروردین 1391-10:16 ب.ظ

آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم
عهدنامه ارزنه‌الروم 19 ذیقعده سال 1238هجری قمری بین نمایندگان ایران و عثمانی در مکانی به همین نام امضا شد

دولت عثمانی پس ازشکست‌های پی درپی در مقابل قوای ایران، از دولت ایران تقاضای صلح کرد و بدین ترتیب معاهده ارزنة الرّوم بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضا رسید.

به موجب این قرارداد ایران ولایاتی را که از عثمانی تصرف کرده بود به آن کشور بازپس داد و مرزهای دو کشور به حالت سابق بازگشت. دولت عثمانی نیز پذیرفت که به حجاج ایرانی آسیبی نرساند و بیش از حقوق گمرکی متعارف وجهی از آنان مطالبه نکند.

از طرف دولت ایران میرزا تقی خان امیرکبیر مأمور مذاکره با دولت عثمانی شده بود. وی از سال 1258 تا 1262 یعنی نزدیک سه سال در ارزنه الروم با نمایندگان دول همسایه (روس و انگلیس و عثمانی) برای رفع اختلافات بین ایران و عثمانی مذاکره کرد.

متن کامل عهدنامه ارزنه‌الروم به شرح زیر است:

مناسب فخامت شأن دولتین علیتین به تجدید تأکید بنیان صلح و مسالمت و تشیید ارکان موالات و مودت از جانب دولتین علیتین اظهار رغبت و موافقت شده، برای تنظیم و مذاکره و مواد عارضه و تحریر و تسطیر اسناد مقتضیه بر حسب فرمان همایون اعلیحضرت قدر قدرت کیوان حشمت، مملکت مدار ملک گیر، آرایش تاج و سریر، جمال الاسلام و المسلمین، جلال الدنیا و الدین، غیاث الحق و الیقین، قهرمان الماء و الطین، ظل الله الممدود فی الارضین، حافظ حوزه مسلمانی، داور جمشید جاه داراب دستگاه، انجم سپاه اسلام پناه، زینت بخش تخت کیان، افتخار ملوک جهان، خدیو دریا دل کامران، شاهنشاه ممالک ایران، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمد شاه قاجار - ادام الله تعالی ایام سلطنه فی فلک الاجلال و زین فلک قدرته بمصابیح - کواکب الاقبال، بنده درگاه آسمان جاه میرزا تقی خان وزیر عساکر منصوره نظام و غیر نظام که حامل نشان شیر و خورشید مرتبه اول سرتیپی و حمایل افتخار خاص سبز است به وکالت مخصوص و مباهی گشته و نیز از طرف اعلیحضرت کیوان منزلت، شمس فلک تاجداری، بدر افق شهریاری، پادشاه اسلام پناه، سلطان البرین و خاقان البحرین، خادم الحرمین الشریفین، ذوالشوکه و الشهامه، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان عبدالمجید خان، جناب مجدت ماب، عزت نصاب انوری زاده السید محمد انوری سعد الله افندی که از اعاظم رجال دولت علیه عثمانیه و حائز صنف اول از رتبه اولی و حامل نشان مخصوص به آن رتبه است مرخص و تعیین شده بر وجه اصول عادیه بعد از نشان دادن و ملاحظه و مبادله وکالت نامه‌های مبارکه انعقاد معاهده میمونه در ضمن نه فقره آتیه قرار داده شده که در این کتاب مستطاب بیان و در مجلس منعقده در ارزنة الروم مبادله می شود:

فقره اول- دولتین علیتین اسلام قرار می دهند که مطالبات نقدیه طرفین را که تا به حال از یکدیگر ادعا می کردند کلاً ترک کنند ولیکن با این قرار به مقاولات تسویه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللی نیاید.

فقره دویم- دولت ایران تعهد می کند که جمیع اراضی بسیط ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی ترک کند و دولت عثمانی نیز تعهد می کند که جانب شرقی ولایت زهاب یعنی اراضی جبالیه آنرا مع دره کرند به دولت ایران ترک کند و دولت ایران قویاً تعهد می کند که در حق شهر و ولایت سلیمانیه از هر گونه ادعا صرف نظر کرده، به حق تملکی که دولت عثمانیه در ولایت مذکور دارد وقتاً من الاوقات یک طور دخل و تعرض ننماید و دولت عثمانی نیز قویاً تعهد می کند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرگاهها و هم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف دولت ایران باشد و علاوه بر این حق خواهد داشت که کشتی های ایران به آزادی تمام از محلی که به بحر منصب می شود تا موضوع الحاق حدود طرفین در نهر مذکور آمد و رفت نمایند.

فقره سیم- طرفین معاهدتین تعهد می کنند که با این معاهده حاضره سایر ادعایشان را در حق اراضی ترک کرده، از دو جانب بلا تأخیر مهندسین و مأمورین را تعیین نموده تا اینکه مطابق ماده سابقه حدود مابین دولتین را قطع نمایند.

فقره چهارم- طرفین قرارداده اند که خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه که در شهر جمادی الاولی سنه یک هزار و دویست و شصت و یک تبلیغ و تحریر شده به طرفین واقع شده و هم رسومات مراعی از سالی که تأخیر افتاده برای اینکه مسائل آنها از روی عدالت فصل و احقاق بشود از دو جانب بلاتأخیر مأمورینی را تعیین نمایند.

فقره پنجم- دولت عثمانی وعده می کند که شاهزادگان فراری ایران را در بروسا اقامت داده، غیبت آنها را از محل مذکوره و مراوده مخفیه آنها را با ایران رخصت ندهد و از طرف دولتین علیتین تعهد می شود که سایر فراری ها به موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد بشوند.

فقره ششم- تجار ایران رسم گمرک اموال تجارت خود را موافق قیمت حالیه و جاریه اموال مذکوره نقداً یا جنساً به وجهی که در عهدنامه منعقده ارزنة الروم در سنه یک هزار و دویست و سی و هشت در ماده ششم که دایر به تجارت است مسطور شده ادا کنند و از مبلغی که در عهدنامه مذکوره تعیین شده زیاده وجهی مطالبه نشود.

فقره هفتم- دولت عثمانی وعده می کند که به موجب عهدنامه های سابقه امتیازاتی که لازم باشد در حق زوار ایرانی اجری دارد تا از هر نوع تعدیات بری بوده بتوانند به کمال امنیت محلهای مبارکه ای که در ممالک دولت عثمانی است زیارت کنند و همچنین تعهد می کنند که مواد استحکام و تأکید روابط دوستی و اتحاد که لازم است فیمابین دو دولت اسلام و تبعه طرفین برقرار باشد مناسب ترین وسایل را استحصال نماید تا چنانکه زوار ایرانیه در ممالک دولت عثمانیه به جمیع امتیازات نایل می باشند، سایر تبعه ایرانیه نیز از امتیازات مذکوره بهره ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی حرمتی محفوظ باشند و علاوه بر این بالیوزهایی که از طرف ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار ایرانیه به جمیع محل های ممالک عثمانیه که لازم باشد نصب و تعیین شود، بغیر از مکه مکرمه و مدینه منوره دولت عثمانیه قبول می نماید و وعده می کند که کافه امتیازاتی که شایسته منصب و مأموریت بالیوزهای مذکوره باشد و در حق قونسولهای سایر دول متحابه جاری می شود در حق آنها نیز جاری شود، و نیز دولت ایران تعهد می کند که بالیوزهایی که از طرف دولت عثمانیه به جمیع محلهای ممالک ایرانیه که لازم باشد و بباید نصب و تعیین شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت عثمانیه که در ممالک ایران آمد و شد می کنند معامله متقابله را کاملاً اجری دارند.

فقره هشتم- دولتین علیتین اسلام تعهد می کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشایر و قبایلی که در سر حد می باشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجری کنند و به همین خصوص در محل های مناسب عسکر اقامت خواهند داد. دولتین تعهد می کنند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیه مثل غصب و غارت و قتل که در اراضی یکدیگر وقوع بیابد برآیند و نیز دولتین قرار داده اند عشایری که متنازع فیه می باشند و صاحب آنها معلوم نیست بخصوص انتخاب و تعیین کردن محلی که بعد از این دائماً اقامت خواهند کرد یکدفعه به اراده خودشان حواله بشود و عشایری که تبعیت آنها معلوم است جبراً به اراضی دولت متبوعه آنها داخل شوند.

فقره نهم- جمیع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده [ای] که در سنه یک و هزارو دویست و سی و هشت در ارزنه الروم منعقد شده که بخصوصه با این معاهده حاضره الغا و تغییر داده نشده، مثل اینکه کلمه بکلمه در این صحیفه مندرج شده باشد، کافه احکام و قوت آن ابقا شده و فیمابین دو دولت علیه قرار داده شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتین قبول و امضا شده تصدیق نامه های آن مبادله خواهد شد. و کان ذالک التحریر و فی یوم السادس عشر من شهر جمادی الثانی سنه یک هزار و دویست و شصت و سه هجری در دارالخلافه طهران صورت انطباع پذیرفت.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 01:09 ق.ظ

Really tons of excellent advice.
viagra canadiense no 1 canadian pharcharmy online canadian rx north west pharmacies canada canadian rxlist canada pharmacies account canadianpharmacyusa24h is it legal canada online pharmacies surrey canadian pharmacycanadian pharmacy canada online pharmacies
남자고액알바
دوشنبه 24 تیر 1398 11:04 ق.ظ
great website..plenty of useful information here
남자고액알바
دوشنبه 24 تیر 1398 11:04 ق.ظ
great website..plenty of useful information here
cialis super kamagra
دوشنبه 3 تیر 1398 08:57 ق.ظ

Incredible lots of very good information.
we choice cialis pfizer india acheter cialis meilleur pri cialis prezzo al pubblico cialis generika in deutschland kaufen low cost cialis 20mg cialis preise schweiz buy cialis online cheapest cialis for sale cialis for sale south africa cialis patent expiration
http://bojode.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 04:59 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis sans ordonnance buy online cialis 5mg cialis online cialis 20 mg effectiveness cialis pills boards buying cialis in colombia we choice cialis pfizer india cialis australian price dosagem ideal cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 02:28 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis 5mg prix buy cheap cialis in uk cialis prezzo al pubblico buying cialis overnight cialis tablets australia cialis canada buy cialis cheap 10 mg non 5 mg cialis generici cialis online buy original cialis
http://jackcounhard.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:24 ق.ظ

Amazing loads of terrific material.
cialis 10mg prix pharmaci cialis coupon we choice cialis pfizer india prix de cialis cialis generico postepay buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg cialis super acti precios cialis peru cialis soft tabs for sale
http://mersuntsnat.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:14 ب.ظ

Thanks a lot! Excellent information!
cialis flussig cialis herbs bulk cialis weblink price cialis buy cheap cialis in uk try it no rx cialis discount cialis free generic cialis prices on cialis 10 mg where cheapest cialis
http://lieboda.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 01:41 ق.ظ

Truly loads of very good knowledge.
cialis taglich generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis for sale cialis tadalafil online generic cialis in vietnam cialis great britain we choice cialis pfizer india when will generic cialis be available try it no rx cialis
Cialis pills
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:45 ق.ظ

You said it very well..
cialis professional yohimbe cialis pills in singapore cialis online buy cialis cheap 10 mg low dose cialis blood pressure cialis prezzo al pubblico we choice cialis pfizer india buying cialis overnight cialis sicuro in linea achat cialis en suisse
Cialis prices
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:32 ب.ظ

Factor very well considered..
non 5 mg cialis generici cialis cost cialis coupons cialis kaufen bankberweisung we recommend cialis info we choice cialis pfizer india cost of cialis per pill cost of cialis per pill prezzo di cialis in bulgaria cialis australian price
http://monnspokex.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:10 ب.ظ

Cheers, A lot of postings!

viagra vs cialis cialis et insomni wow look it cialis mexico how to buy cialis online usa we recommend cialis best buy generic cialis 20mg uk cialis cipla best buy generic for cialis deutschland cialis online cialis diario compra
http://bojode.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:51 ق.ظ

Incredible all kinds of wonderful material.
cialis rezeptfrei sterreich tarif cialis france prix de cialis cost of cialis per pill cialis dosage low dose cialis blood pressure american pharmacy cialis purchase once a day cialis safe site to buy cialis online cialis tadalafil online
can erectile dysfunction be prevented
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:14 ق.ظ
best cure erectile dysfunction http://viagralim.us best cure erectile dysfunction !
I have been browsing online greater than three hours lately, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It's beautiful price sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will be much more helpful than ever before.
Cialis pills
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:50 ق.ظ

Cheers! I appreciate it!
how to buy cialis online usa cialis generique online cialis look here cialis cheap canada buy name brand cialis on line when will generic cialis be available prices on cialis 10 mg buy name brand cialis on line cialis generisches kanada miglior cialis generico
Buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 03:04 ب.ظ

Superb posts. Cheers!
viagra cialis levitra buy online cialis 5mg 200 cialis coupon order cialis from india cialis sale online generic cialis 20mg tablets cialis prezzo di mercato buy cialis online cheapest buy cialis uk no prescription prix de cialis
http://weihawsang.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:48 ق.ظ

With thanks, A lot of information.

cilas tarif cialis france cialis 5 mg schweiz generic cialis tadalafil costo in farmacia cialis how does cialis work acquistare cialis internet cialis generico i recommend cialis generico cialis uk
prices on cialis 10 mg
جمعه 24 خرداد 1398 10:34 ق.ظ

Many thanks! I appreciate it!
canadian cialis cialis dosage cialis rezeptfrei safe site to buy cialis online preis cialis 20mg schweiz rx cialis para comprar cialis generika cialis kaufen only now cialis 20 mg cialis purchasing
viagra drug interactions lisinopril
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:13 ب.ظ

Excellent post! We are linking to this particularly great content on our website. Keep up the great writing.
http://lacurpa.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:53 ب.ظ

Whoa a lot of helpful info.
generic cialis pro opinioni cialis generico cialis per paypa cialis et insomni cialis free trial canadian discount cialis generic cialis pro click here to buy cialis cialis 100mg suppliers when will generic cialis be available
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:35 ق.ظ

Thank you. Great information!
cialis 20mg preis cf comprar cialis 10 espa241a tarif cialis france cialis cipla best buy cialis cuantos mg hay cialis canada cialis for sale ou trouver cialis sur le net cialis great britain cialis flussig
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 12:33 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
buy cialis sample pack cialis 5 mg schweiz enter site very cheap cialis when can i take another cialis does cialis cause gout cialis 20 mg best price cialis generic tadalafil buy are there generic cialis dosagem ideal cialis miglior cialis generico
viagra on canadian pharmacy
جمعه 30 فروردین 1398 09:22 ب.ظ
Every weekend i used to go to see this web page, because i want enjoyment, as this this web page conations actually nice funny stuff too.
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 01:42 ب.ظ

You actually expressed it adequately.
canada online pharmacies medication canadian pharmaceuticals online pharmacies in usa candida viagra north west pharmacy canada trust pharmacy canadian canadian rx online pharmacies of canada buy viagrow canadian pharmacy world
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:48 ب.ظ

Superb facts. Cheers!
canada medications information canadian rx world pharmacy canadian pharmacy canada pharmacies online canadian discount pharmacies pharmacy canada reviews canadian pharcharmy online online pharmacies legitimate online drug store canada drug
Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 03:48 ق.ظ

Nicely expressed without a doubt. .
cialis australia org price cialis wal mart pharmacy cialis flussig walgreens price for cialis cialis generico milano cheap cialis cialis en 24 hora cialis australian price cialis en 24 hora cialis bula
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:26 ق.ظ

Thanks, Valuable stuff.
cialis billig cialis side effects does cialis cause gout achat cialis en suisse side effects for cialis side effects for cialis generic cialis how do cialis pills work price cialis wal mart pharmacy cialis taglich
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:07 ب.ظ

Terrific knowledge. Thank you.
cialis authentique suisse enter site very cheap cialis cialis prices in england cialis for sale in europa look here cialis order on line enter site 20 mg cialis cost buy generic cialis tadalafil 10 mg how to purchase cialis on line buy cialis online
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:39 ق.ظ

Really many of wonderful information.
tesco price cialis cialis patentablauf in deutschland cialis vs viagra try it no rx cialis estudios de cialis genricos effetti del cialis click now buy cialis brand cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg effectiveness interactions for cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 02:41 ب.ظ

Seriously lots of amazing facts.
purchase once a day cialis generic cialis at walmart achat cialis en suisse cialis 5mg billiger cialis price thailand cialis 5 mg effetti collateral cialis pills in singapore sialis cialis 20 mg effectiveness tadalafil 10 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30