تبلیغات
نگاهی به دروس "مطالعات اجتماعی" مقاطع راهنمایی و دبیرستان - عهدنامه پاریس
تقویت روحیه پژوهش وپژوهش گری در دانش آموزان

عهدنامه پاریس

نویسنده :مریم
تاریخ:یکشنبه 20 فروردین 1391-10:41 ب.ظ

عهدنامه پاریس

عهدنامه پاریس در سال 1857 و پس از دومین جنگ ایران با انگلیس بر سر مساله هرات، برای صلح میان دو کشور در پاریس به امضا رسید

متن کامل عهدنامه پاریس به شرح زیر است:

چون اعلیحضرت خورشید آیت اقدس همایون، پادشاه اعظم و شاهنشاه بالاستقلال کل ممالک ایران و اعلیحضرت شاهنشاه انگلیس هر دو علی السویه از روی صدق مایل این هستند که مصائب جنگی را که منافی میل و مکنونات خاطر دوستانه ایشان است رفع نمایند و روابط دوستی که مدت مدیدی فیمابین دولتین علیتین برقرار بوده مجدداً به یک صلحی که بر وفق فواید طرفین باشد بر بنیان محکم برپا نمایند، لهذا به جهت اجرای این مقصود و مطلوب، اعلیحضرت پادشاه ایران جناب جلالتمآب مقرب الخاقان فرخ خان امین الملک سفیر کبیر دولت علیه ایران صاحب تصویر همایون و حمایل آبی و دارای کمر مکلل به الماس و غیره و غیره و غیره را و اعلیحضرت پادشاه انگلیس جناب مجدت نصاب هنری ریچارد چارلز بارون کاولی از امنای دولت انگلیس و از اجزای مشورتخانه مبارکه مخصوصه اعلیحضرت پادشاه انگلیس حامل نشان بزرگ و شریف حمام و سفیر کبیر مخصوص و مختار دولت انگلیس در نزد اعلیحضرت امپراطور فرانسه و غیره و غیره و غیره را وکلای مختار خود تعیین فرموده اند و ایشان بعد از آن که اختیارنامه های خود را ابراز و مبادله نمودند و موافق ترکیب رسمی دیدند فصول ذیل را مقبول و مقرر داشتند:

فصل اول- از روز مبادله امضانامه های عهدنامه حال فیمابین اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت شاهنشاه انگلیس و ایرلاند و نیز فیمابین أخلاف و ممالک و رعایای طرفین صلح و دوستی دایمی خواهد بود.

فصل دویم- چون به دولت و اقبال فیمابین دولتین ایران و انگلیس صلح برقرار گردید بحکم این فقره مقرر است که عساکر دولت انگلیس ممالک ایران را تخلیه خواهند کرد موافق شرایط و تعهدات مسطوره ذیل.

فصل سیم- دولتین علیتین معاهدتین تعهد می کنند که کل اسرایی که حین جنگ به دست عساکر طرفین افتاده باشند بلادرنگ آزاد نمایند.

فصل چهارم- اعلیحضرت شاهنشاه ایران تعهد می کند که بلافاصله بعد از مبادله امضانامه های این عهدنامه یک عفونامه کامل اعلام نماید که بواسطه آن، جمیع رعایای ایران که در وقت جنگ، با مراوده خود با عساکر انگلیس، مصدر خیانتی شده باشند از عقوبت این حرکت خود معاف باشند بطوری که هیچ کس هر درجه که داشته باشد به جهت این حرکت خود مورد تنبیه و اذیت و تعدی نخواهد بود.

عهدنامه پاریس

فصل پنجم- اعلیحضرت پادشاه ایران تعهد می کند که بلادرنگ لازمه تدابیر را به کار ببرد که عساکر و کارگزاران ایران را از خاک و شهر هرات و سایر نقاط افغانستان بیرون بکشد. تخلیه ممالک مزبوره تا مدت سه ماه بعد از مبادله امضانامه های این عهدنامه خواهد بود.

فصل ششم- اعلیحضرت شاهنشاه ایران راضی می شود که ترک بکند کل ادعای سلطنتی بر خاک و شهر هرات و ممالک افغان [را] و هرگز مطالبه نکند از رؤسای هرات و ممالک افغان هیچ علامت اطاعت مثل سکه و خطبه و باج و نیز اعلیحضرت ایشان تعهد می‌کند که بعد از این از هر مداخله در امورات داخله افغانستان اجتناب نماید و قول می دهند که هرات و تمام افغانستان را مستقل شناخته و هرگز در صدد اخلال استقلال این ولایات برنیایند.

و نیز در صورت ظهور و منازعه فیمابین دولت ایران و ممالک هرات و افغانستان دولت ایران تعهد می کند که اصلاح آن را رجوع به اهتمامات دوستانه دولت انگلیس نماید و اقدام به جنگ نکند مگر در صورتی که اهتمامات دوستانه دولت انگلیس مثمر ثمری نشود.

از طرف دیگر دولت انگلیس تعهد می کند که همه وقت اعتبار خود را در ممالک افغان به کار برد و نگذارد که از آنها و هیچ یک از آنها باعث هیچ نوع تشویش و پریشانی دولت ایران بشود و اگر دولت ایران در وقوع مشکلات رجوع به دولت انگلیس نماید، دولت انگلیس نهایت کوشش را خواهد نمود که منازعات فیمابین را موافق حق و مطابق شأن دولت ایران اصلاح نماید.

فصل هفتم- در صورتی که از جانب هرات و ممالک افغان بر سر حدات ایران تجاوزی بشود، هر گاه ترضیه شایسته داده نشود دولت ایران حق خواهد داشت که به جهت دفع و تنبیه جانب متعدی، اقدام به حرکات جنگ نماید، اما این صراحتاً معلوم و مقبول است که هر لشکر از جانب دولت ایران که به جهت مقصود مزبور از سر حد بگذرد به محض اجرای مقصود خود، مراجعت به خاک خود خواهد کرد و استعمال حق مزبور نباید بهانه توقف دائمی عساکر دولت ایران به الحاق شهری یا یک جزو ممالک مزبوره به ممالک ایران بشود.

فصل هشتم- دولت ایران تعهد می کند که بلافاصله بعد از مبادله امضانامه های این عهدنامه، جمیع اسرائی که در حین جنگ در افغانستان به دست عساکر ایران افتاده باشند بدون عوض نقدی آزاد نمایند و همچنین جمیع أفاغنه که به اسم گروی یا به جهت امور دولتی در هر جای ممالک ایران مقید باشند، به همان طور آزاد خواهند بود، به شرط آنکه أفاغنه هم از طرف خود اسرا و مقیدین ایرانی را که در دست آنها باشد بدون عوض نقدی آزاد نمایند. دولتین معاهدتین در صورت لزوم مأمورین نصب خواهند کرد که شرایط این فقره را معمول دارند.

فصل نهم- دولتین علیتین تعهد می کند که در باب نصب و اعتراف قونسولهای جنرال و قونسولها و وکلای قونسول هر یک از این دو دولت در ممالک همدیگر حالت دول کاملة الوداد را خواهند داشت و نسبت به رعایای طرفین و تجارت ایشان در هر باب همان طور رفتار خواهد شد که با رعایا و تجارت دول کامله الوداد می شود.

فصل دهم- بلا فاصله بعد از مبادله امضانامه های این عهدنامه سفارت انگلیس مراجعت به طهران خواهد کرد و دولت ایران قبول می نماید که سفارت مذکور را با معذرت و تشریفات معینه، که وکلای مختار طرفین معظمتین، امروز در نوشته ای جداگانه ممضی نموده اند، بپذیرند.

فصل یازدهم- دولت ایران تعهد می کند که در مدت سه ماه بعد از مراجعت سفارت انگلیس به طهران یک مأموری را تعیین نماید که باتفاق یک مأمور دولت انگلیس مطالبات نقدی جمیع رعایای انگلیس را از رعایای دولت ایران تحقیق و مشخص نمایند و دولت ایران هر یک از این مطالبات که به تصدیق مأمورین مزبور باشد یا دفعتاً یا به قسط خواهد داد در یک مدتی که بیشتر از یک سال از تاریخ اعلام مأمورین نباشد.

همچنین هر تبعه ایرانی با رعایای سایر دول که تا زمان حرکت سفارت انگلیس از طهران در تحت حمایت انگلیس بوده و از آن به بعد ترک آن را ننموده اند دعاوی و ادعایی با دولت علیه داشته باشند، مأمورین مزبور به آن هم رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.

فصل دوازدهم- باستثنای آنچه در فصل سابق مقرر شده دولت انگلیس این حق را ترک و انکار خواهد کرد که حمایت نکند بعد از این هیچ یک از رعایای ایران را که بالفعل در نوکری سفارت و قونسول ها و وکلای قونسول انگلیس نباشد، به شرط این که چنین حقی به دول دیگر نداده و معمول شود و در این باب و جمیع خصوصات دیگر دولت انگلیس مطالبه می کند و دولت ایران هم تعهد می کند که همان امتیازات و معافات در ممالک ایران به دولت انگلیس و نوکرها و رعایای آن داده خواهد شد که به دول کاملة الوداد و به نوکرها و رعایای ایشان داده می شود و همچنین دولت انگلیس و نوکرها و رعایای آن بهره یاب خواهند بود از همان احترام و اعتبار که به دول کاملة الوداد و به نوکرها و رعایای آنها داده می شود.

فصل سیزدهم- دولتین علیتین معاهدتین به حکم این فصل تجدید می کنند آن قرار را که در ماه آغوست سنه یک هزار و هشتصد و پنجاه و یک عیسوی مطابق شهر شوال سنه یک هزار و دویست و شصت و هفت هجری در باب رفع تجارت غلام و کنیز در خلیج فارس فیمابین این دو دولت داده شده است و علاوه بر این تعهد می کند که قرار مزبور پس از انقضای مدت برقراری آن که عبارت از ماه آغوست سنه یک هزار و هشتصد و شصت و دو عیسوی باشد تا مدت ده سال دیگر برقرار خواهد بود و به این نحو امتداد خواهد یافت تا یکی از جانبین به یک اعلام رسمی قرار مزبور را موقوف بدارد، اما اعلام مزبور معمول نخواهد بود مگر یک سال بعد از ظهور آن.

فصل چهاردهم- بلافاصله مبادله امضانامه های این عهدنامه، عساکر انگلیس هر نوع حرکات خصمانه را نسبت به دولت و مملکت ایران ترک خواهد کرد. دولت انگلیس علاوه بر این تعهد می کند به محض این که قرارداد تخلیه هرات و ممالک افغانستان از عساکر ایران و همچنین قرارداد پذیرایی سفارت انگلیس به طهران کاملاً مجری شد، عساکر انگلیس خود را از جمیع ولایات و اماکن و جزایر که تعلق به ایران دارند بلادرنگ پس خواهند کشید و دولت انگلیس تعهد می کند که در این اثنا سرکرده عساکر انگلیس عمداً هیچ حرکتی که موجب ضعف اطاعت رعایای ایران نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه ایران باشد نخواهد کرد، بلکه تقویت اطاعت مزبوره نهایت مقصود دولت انگلیس است. علاوه بر این دولت انگلیس تعهد می کند که بقدر امکان رعایای ایران از زحمت حضور عساکر انگلیس ایمن خواهند بود و همچنین آذوقه که به جهت عساکر مزبوره لازم شود دولت ایران تعهد می کند که به کارگزاران خود قدغن ننماید که عساکر انگلیس را در تحصیل آذوقه مزبور اعانت کنند و نیز دولت انگلیس تعهد می کند که در حین اخذ اشیاء قیمت آن را موافق نرخ روز از جانب مأمورین انگلیس بلادرنگ داده خواهد شد.

فصل پانزدهم- عهدنامه حال ممضی خواهد شد و امضانامه های آن مبادله خواهد شد در بغداد در مدت سه ماه یا زودتر هر گاه ممکن شود.

به جهت اثبات مسطورات فوق ایلچیان طرفین این عهدنامه را ممضی و به مهر خود ممهور ساختند در پاریس در چهار نسخه، یوم هفتم شهر رجب المرجب سنه یک هزار و دویست و هفتاد و سه تحریر یافت.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:58 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
prescription drugs without prior prescription safe canadian online pharmacies trusted pharmacy canada drugstore online shopping canada medications information canadian medications 247 northwest pharmacies in canada buy vistagra usa canadian medications by mail top rated canadian pharmacies online
http://vebigco.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 08:52 ق.ظ

Very good tips. Thanks.
cialis et insomni interactions for cialis cialis pills cialis usa cost cialis prezzo al pubblico 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg schweiz cialis canada on line cialis coupons printable order cialis from india
wow look it cialis mexico
یکشنبه 2 تیر 1398 04:53 ب.ظ

Thank you, Awesome information.
side effects of cialis prix cialis once a da cialis with 2 days delivery generic cialis in vietnam generic cialis tadalafil cialis cost cialis 20mg cialis prices in england cialis 10 doctissimo cialis generico en mexico
generic cialis in vietnam
یکشنبه 2 تیر 1398 02:23 ق.ظ

Thanks. An abundance of material!

sublingual cialis online cialis for sale south africa cialis usa cost click here cialis daily uk india cialis 100mg cost brand cialis nl how much does a cialis cost cialis pills cialis 5 mg para diabeticos cialis efficacit
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:19 ق.ظ

You reported it superbly!
click now buy cialis brand achat cialis en suisse miglior cialis generico buy original cialis prices on cialis 10 mg chinese cialis 50 mg we choice free trial of cialis cialis 5mg billiger look here cialis order on line cialis 5 mg
Buy cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 05:09 ب.ظ

You actually mentioned that really well.
5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis sample pack order generic cialis online estudios de cialis genricos link for you cialis price cialis australia org cialis generic tadalafil buy cialis per paypa look here cialis order on line buy generic cialis
http://stopjackli.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 01:37 ق.ظ

You actually stated this effectively!
cialis generico in farmacia usa cialis online how do cialis pills work generic cialis review uk cialis 20 mg best price cialis cost cialis for sale cialis without a doctor's prescription best generic drugs cialis cialis for daily use
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:41 ق.ظ

Kudos. I value it!
cialis tablets for sale generic cialis with dapoxetine cialis coupon generic cialis with dapoxetine rezeptfrei cialis apotheke viagra vs cialis vs levitra cialis super kamagra we choice cialis pfizer india cialis free trial cialis billig
Cialis 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:25 ب.ظ

Really a lot of awesome data.
cialis et insomni acquistare cialis internet buy cialis online legal cialis super acti pastillas cialis y alcoho cialis lilly tadalafi cialis coupons price cialis per pill recommended site cialis kanada how much does a cialis cost
http://ovvama.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:04 ب.ظ

Great posts. Thanks.
cialis free trial price cialis best cialis e hiv only now cialis for sale in us recommended site cialis kanada cialis sans ordonnance cialis lowest price cialis 100mg suppliers preis cialis 20mg schweiz cialis tadalafil online
http://bahriane.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:00 ق.ظ

You said it fantastically!
cheap cialis cialis reviews click here cialis daily uk cialis tablets australia cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg scheda tecnica cialis generika in deutschland kaufen rx cialis para comprar cialis en 24 hora precios cialis peru
cialis no prescription
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:46 ق.ظ

With thanks. Very good information.
tadalafil 5mg cialis professional yohimbe order cialis from india enter site very cheap cialis chinese cialis 50 mg cialis sale online cialis generic cialis rezeptfrei sterreich walgreens price for cialis free cialis
http://unsobdi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:46 ق.ظ

Thank you, A good amount of forum posts!

cialis coupons cialis kaufen bankberweisung cialis lowest price tadalafil how to buy cialis online usa cialis super acti we like it cialis price cialis sans ordonnance cialis generico online generic cialis soft gels
http://pounracom.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:00 ب.ظ

Useful knowledge. Appreciate it!
viagra cialis levitra tadalafil 5mg cialis 100mg suppliers cialis generic cialis ahumada cialis patent expiration cialis 5mg best generic drugs cialis order cialis from india recommended site cialis kanada
http://itzabmi.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:42 ق.ظ

Kudos. An abundance of info.

cialis italia gratis cialis for daily use buying cialis on internet legalidad de comprar cialis cialis coupons printable viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra cialis efficacit the best site cialis tablets we use it 50 mg cialis dose
http://inbaze.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:53 ب.ظ

With thanks, I appreciate it.
only here cialis pills generic cialis review uk comprar cialis navarr cialis pills boards interactions for cialis cialis canadian drugs cialis 5 mg schweiz bulk cialis cialis prezzo al pubblico generic cialis pro
http://unouter.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:56 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
walgreens price for cialis cialis generico postepay 5 mg cialis coupon printable generic cialis tadalafil cialis pas cher paris canadian cialis cuanto cuesta cialis yaho viagra vs cialis india cialis 100mg cost cialis tadalafil online
how to buy viagra without a prescription
چهارشنبه 22 خرداد 1398 06:13 ب.ظ

Really when someone doesn't be aware of afterward its up to other visitors that they will assist, so here it takes place.
http://igprefchild.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:50 ب.ظ

Kudos, I value this!
india cialis 100mg cost acheter du cialis a geneve chinese cialis 50 mg we like it cialis soft gel cialis generic availability acquistare cialis internet chinese cialis 50 mg fast cialis online cialis preise schweiz canadian cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:24 ق.ظ

Seriously loads of good advice!
cialis bula 40 mg cialis what if i take cialis generico non 5 mg cialis generici cialis australia org cialis 5 mg effetti collateral buy cialis sample pack cialis vs viagra cialis 10 doctissimo only best offers 100mg cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 12:20 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis rckenschmerzen usa cialis online cialis 100 mg 30 tablet cialis 20mg preis cf cialis 20 mg cost chinese cialis 50 mg where do you buy cialis cialis alternative cialis generic availability acheter cialis kamagra
http://canadiantousapharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 01:29 ب.ظ

Appreciate it! Numerous advice.

best canadian pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy candida viagra canadian drugs north west pharmacy canada rx from canada canada medications cheap global pharmacy canada trust pharmacy canada reviews buy viagra usa
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:30 ب.ظ

You actually reported this fantastically!
safe canadian online pharmacies canadian rx world pharmacy canada pharmacies account northwest pharmacies online canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies canada pharmacies online prescriptions canadian cialis canada pharmacies account canada online pharmacy
buy cialis online safely
جمعه 16 آذر 1397 03:42 ق.ظ

Helpful material. Appreciate it!
cialis uk cialis patentablauf in deutschland cialis pills what is cialis only now cialis for sale in us low cost cialis 20mg acquisto online cialis prix de cialis cialis 5mg prix cialis once a da
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:20 ق.ظ

You actually mentioned it perfectly.
only best offers cialis use cialis et insomni precios de cialis generico prix de cialis generic cialis at the pharmacy tadalafil 20mg cialis uk cialis diario compra cialis official site cialis 10mg prix pharmaci
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:04 ب.ظ

Very good information. Regards!
trusted tabled cialis softabs what is cialis online cialis cialis generico online how much does a cialis cost cialis 5mg prix generic cialis in vietnam cialis 20mg preis cf viagra or cialis canadian drugs generic cialis
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Excellent information. Thanks a lot!
viagra cialis levitra 5 mg cialis pharmacie en ligne tadalafil cialis vs viagra cialis generico in farmacia cialis prezzo in linea basso cialis with 2 days delivery price cialis per pill only now cialis for sale in us precios cialis peru
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:37 ب.ظ

Seriously lots of beneficial advice.
buy cialis online legal cialis flussig if a woman takes a mans cialis cialis taglich calis cialis billig the best site cialis tablets we recommend cheapest cialis cialis 20mg preis cf prescription doctor cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Kudos! Very good information.
cialis name brand cheap safe dosage for cialis cialis 05 cialis 20mg cialis generico in farmacia buy brand cialis cheap acheter cialis kamagra cialis generico cialis daily new zealand cialis in sconto
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 02:07 ب.ظ

Thanks! I value it.
online prescriptions cialis viagra vs cialis comprar cialis 10 espa241a prezzo di cialis in bulgaria brand cialis generic buy name brand cialis on line cialis in sconto cialis preise schweiz cialis pills in singapore precios de cialis generico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30