تبلیغات
نگاهی به دروس "مطالعات اجتماعی" مقاطع راهنمایی و دبیرستان - عهدنامه پاریس
تقویت روحیه پژوهش وپژوهش گری در دانش آموزان

عهدنامه پاریس

نویسنده :مریم
تاریخ:یکشنبه 20 فروردین 1391-09:41 ب.ظ

عهدنامه پاریس

عهدنامه پاریس در سال 1857 و پس از دومین جنگ ایران با انگلیس بر سر مساله هرات، برای صلح میان دو کشور در پاریس به امضا رسید

متن کامل عهدنامه پاریس به شرح زیر است:

چون اعلیحضرت خورشید آیت اقدس همایون، پادشاه اعظم و شاهنشاه بالاستقلال کل ممالک ایران و اعلیحضرت شاهنشاه انگلیس هر دو علی السویه از روی صدق مایل این هستند که مصائب جنگی را که منافی میل و مکنونات خاطر دوستانه ایشان است رفع نمایند و روابط دوستی که مدت مدیدی فیمابین دولتین علیتین برقرار بوده مجدداً به یک صلحی که بر وفق فواید طرفین باشد بر بنیان محکم برپا نمایند، لهذا به جهت اجرای این مقصود و مطلوب، اعلیحضرت پادشاه ایران جناب جلالتمآب مقرب الخاقان فرخ خان امین الملک سفیر کبیر دولت علیه ایران صاحب تصویر همایون و حمایل آبی و دارای کمر مکلل به الماس و غیره و غیره و غیره را و اعلیحضرت پادشاه انگلیس جناب مجدت نصاب هنری ریچارد چارلز بارون کاولی از امنای دولت انگلیس و از اجزای مشورتخانه مبارکه مخصوصه اعلیحضرت پادشاه انگلیس حامل نشان بزرگ و شریف حمام و سفیر کبیر مخصوص و مختار دولت انگلیس در نزد اعلیحضرت امپراطور فرانسه و غیره و غیره و غیره را وکلای مختار خود تعیین فرموده اند و ایشان بعد از آن که اختیارنامه های خود را ابراز و مبادله نمودند و موافق ترکیب رسمی دیدند فصول ذیل را مقبول و مقرر داشتند:

فصل اول- از روز مبادله امضانامه های عهدنامه حال فیمابین اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت شاهنشاه انگلیس و ایرلاند و نیز فیمابین أخلاف و ممالک و رعایای طرفین صلح و دوستی دایمی خواهد بود.

فصل دویم- چون به دولت و اقبال فیمابین دولتین ایران و انگلیس صلح برقرار گردید بحکم این فقره مقرر است که عساکر دولت انگلیس ممالک ایران را تخلیه خواهند کرد موافق شرایط و تعهدات مسطوره ذیل.

فصل سیم- دولتین علیتین معاهدتین تعهد می کنند که کل اسرایی که حین جنگ به دست عساکر طرفین افتاده باشند بلادرنگ آزاد نمایند.

فصل چهارم- اعلیحضرت شاهنشاه ایران تعهد می کند که بلافاصله بعد از مبادله امضانامه های این عهدنامه یک عفونامه کامل اعلام نماید که بواسطه آن، جمیع رعایای ایران که در وقت جنگ، با مراوده خود با عساکر انگلیس، مصدر خیانتی شده باشند از عقوبت این حرکت خود معاف باشند بطوری که هیچ کس هر درجه که داشته باشد به جهت این حرکت خود مورد تنبیه و اذیت و تعدی نخواهد بود.

عهدنامه پاریس

فصل پنجم- اعلیحضرت پادشاه ایران تعهد می کند که بلادرنگ لازمه تدابیر را به کار ببرد که عساکر و کارگزاران ایران را از خاک و شهر هرات و سایر نقاط افغانستان بیرون بکشد. تخلیه ممالک مزبوره تا مدت سه ماه بعد از مبادله امضانامه های این عهدنامه خواهد بود.

فصل ششم- اعلیحضرت شاهنشاه ایران راضی می شود که ترک بکند کل ادعای سلطنتی بر خاک و شهر هرات و ممالک افغان [را] و هرگز مطالبه نکند از رؤسای هرات و ممالک افغان هیچ علامت اطاعت مثل سکه و خطبه و باج و نیز اعلیحضرت ایشان تعهد می‌کند که بعد از این از هر مداخله در امورات داخله افغانستان اجتناب نماید و قول می دهند که هرات و تمام افغانستان را مستقل شناخته و هرگز در صدد اخلال استقلال این ولایات برنیایند.

و نیز در صورت ظهور و منازعه فیمابین دولت ایران و ممالک هرات و افغانستان دولت ایران تعهد می کند که اصلاح آن را رجوع به اهتمامات دوستانه دولت انگلیس نماید و اقدام به جنگ نکند مگر در صورتی که اهتمامات دوستانه دولت انگلیس مثمر ثمری نشود.

از طرف دیگر دولت انگلیس تعهد می کند که همه وقت اعتبار خود را در ممالک افغان به کار برد و نگذارد که از آنها و هیچ یک از آنها باعث هیچ نوع تشویش و پریشانی دولت ایران بشود و اگر دولت ایران در وقوع مشکلات رجوع به دولت انگلیس نماید، دولت انگلیس نهایت کوشش را خواهد نمود که منازعات فیمابین را موافق حق و مطابق شأن دولت ایران اصلاح نماید.

فصل هفتم- در صورتی که از جانب هرات و ممالک افغان بر سر حدات ایران تجاوزی بشود، هر گاه ترضیه شایسته داده نشود دولت ایران حق خواهد داشت که به جهت دفع و تنبیه جانب متعدی، اقدام به حرکات جنگ نماید، اما این صراحتاً معلوم و مقبول است که هر لشکر از جانب دولت ایران که به جهت مقصود مزبور از سر حد بگذرد به محض اجرای مقصود خود، مراجعت به خاک خود خواهد کرد و استعمال حق مزبور نباید بهانه توقف دائمی عساکر دولت ایران به الحاق شهری یا یک جزو ممالک مزبوره به ممالک ایران بشود.

فصل هشتم- دولت ایران تعهد می کند که بلافاصله بعد از مبادله امضانامه های این عهدنامه، جمیع اسرائی که در حین جنگ در افغانستان به دست عساکر ایران افتاده باشند بدون عوض نقدی آزاد نمایند و همچنین جمیع أفاغنه که به اسم گروی یا به جهت امور دولتی در هر جای ممالک ایران مقید باشند، به همان طور آزاد خواهند بود، به شرط آنکه أفاغنه هم از طرف خود اسرا و مقیدین ایرانی را که در دست آنها باشد بدون عوض نقدی آزاد نمایند. دولتین معاهدتین در صورت لزوم مأمورین نصب خواهند کرد که شرایط این فقره را معمول دارند.

فصل نهم- دولتین علیتین تعهد می کند که در باب نصب و اعتراف قونسولهای جنرال و قونسولها و وکلای قونسول هر یک از این دو دولت در ممالک همدیگر حالت دول کاملة الوداد را خواهند داشت و نسبت به رعایای طرفین و تجارت ایشان در هر باب همان طور رفتار خواهد شد که با رعایا و تجارت دول کامله الوداد می شود.

فصل دهم- بلا فاصله بعد از مبادله امضانامه های این عهدنامه سفارت انگلیس مراجعت به طهران خواهد کرد و دولت ایران قبول می نماید که سفارت مذکور را با معذرت و تشریفات معینه، که وکلای مختار طرفین معظمتین، امروز در نوشته ای جداگانه ممضی نموده اند، بپذیرند.

فصل یازدهم- دولت ایران تعهد می کند که در مدت سه ماه بعد از مراجعت سفارت انگلیس به طهران یک مأموری را تعیین نماید که باتفاق یک مأمور دولت انگلیس مطالبات نقدی جمیع رعایای انگلیس را از رعایای دولت ایران تحقیق و مشخص نمایند و دولت ایران هر یک از این مطالبات که به تصدیق مأمورین مزبور باشد یا دفعتاً یا به قسط خواهد داد در یک مدتی که بیشتر از یک سال از تاریخ اعلام مأمورین نباشد.

همچنین هر تبعه ایرانی با رعایای سایر دول که تا زمان حرکت سفارت انگلیس از طهران در تحت حمایت انگلیس بوده و از آن به بعد ترک آن را ننموده اند دعاوی و ادعایی با دولت علیه داشته باشند، مأمورین مزبور به آن هم رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.

فصل دوازدهم- باستثنای آنچه در فصل سابق مقرر شده دولت انگلیس این حق را ترک و انکار خواهد کرد که حمایت نکند بعد از این هیچ یک از رعایای ایران را که بالفعل در نوکری سفارت و قونسول ها و وکلای قونسول انگلیس نباشد، به شرط این که چنین حقی به دول دیگر نداده و معمول شود و در این باب و جمیع خصوصات دیگر دولت انگلیس مطالبه می کند و دولت ایران هم تعهد می کند که همان امتیازات و معافات در ممالک ایران به دولت انگلیس و نوکرها و رعایای آن داده خواهد شد که به دول کاملة الوداد و به نوکرها و رعایای ایشان داده می شود و همچنین دولت انگلیس و نوکرها و رعایای آن بهره یاب خواهند بود از همان احترام و اعتبار که به دول کاملة الوداد و به نوکرها و رعایای آنها داده می شود.

فصل سیزدهم- دولتین علیتین معاهدتین به حکم این فصل تجدید می کنند آن قرار را که در ماه آغوست سنه یک هزار و هشتصد و پنجاه و یک عیسوی مطابق شهر شوال سنه یک هزار و دویست و شصت و هفت هجری در باب رفع تجارت غلام و کنیز در خلیج فارس فیمابین این دو دولت داده شده است و علاوه بر این تعهد می کند که قرار مزبور پس از انقضای مدت برقراری آن که عبارت از ماه آغوست سنه یک هزار و هشتصد و شصت و دو عیسوی باشد تا مدت ده سال دیگر برقرار خواهد بود و به این نحو امتداد خواهد یافت تا یکی از جانبین به یک اعلام رسمی قرار مزبور را موقوف بدارد، اما اعلام مزبور معمول نخواهد بود مگر یک سال بعد از ظهور آن.

فصل چهاردهم- بلافاصله مبادله امضانامه های این عهدنامه، عساکر انگلیس هر نوع حرکات خصمانه را نسبت به دولت و مملکت ایران ترک خواهد کرد. دولت انگلیس علاوه بر این تعهد می کند به محض این که قرارداد تخلیه هرات و ممالک افغانستان از عساکر ایران و همچنین قرارداد پذیرایی سفارت انگلیس به طهران کاملاً مجری شد، عساکر انگلیس خود را از جمیع ولایات و اماکن و جزایر که تعلق به ایران دارند بلادرنگ پس خواهند کشید و دولت انگلیس تعهد می کند که در این اثنا سرکرده عساکر انگلیس عمداً هیچ حرکتی که موجب ضعف اطاعت رعایای ایران نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه ایران باشد نخواهد کرد، بلکه تقویت اطاعت مزبوره نهایت مقصود دولت انگلیس است. علاوه بر این دولت انگلیس تعهد می کند که بقدر امکان رعایای ایران از زحمت حضور عساکر انگلیس ایمن خواهند بود و همچنین آذوقه که به جهت عساکر مزبوره لازم شود دولت ایران تعهد می کند که به کارگزاران خود قدغن ننماید که عساکر انگلیس را در تحصیل آذوقه مزبور اعانت کنند و نیز دولت انگلیس تعهد می کند که در حین اخذ اشیاء قیمت آن را موافق نرخ روز از جانب مأمورین انگلیس بلادرنگ داده خواهد شد.

فصل پانزدهم- عهدنامه حال ممضی خواهد شد و امضانامه های آن مبادله خواهد شد در بغداد در مدت سه ماه یا زودتر هر گاه ممکن شود.

به جهت اثبات مسطورات فوق ایلچیان طرفین این عهدنامه را ممضی و به مهر خود ممهور ساختند در پاریس در چهار نسخه، یوم هفتم شهر رجب المرجب سنه یک هزار و دویست و هفتاد و سه تحریر یافت.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
vardenafil 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:12 ب.ظ

Cheers! Great information!
levitra generic levitra 20mg levitra generic vardenafil 20mg buy 10 mg levitra vardenafil buy levitra 20 mg vardenafil 20mg generic levitra buy levitra 20 mg
buy cheap cialis on line
سه شنبه 10 مهر 1397 10:57 ق.ظ

This is nicely put. .
buy cialis online effetti del cialis cialis herbs enter site 20 mg cialis cost look here cialis order on line buy cialis online click here to buy cialis buying cialis overnight cialis 5 mg scheda tecnica cipla cialis online
buy cialis no rx
شنبه 7 مهر 1397 05:52 ق.ظ

Regards, Quite a lot of stuff.

cialis en mexico precio cialis great britain cialis australia org cialis 20 mg best price cialis generico online generic cialis review uk purchase once a day cialis if a woman takes a mans cialis sublingual cialis online ou acheter du cialis pas cher
cialis from canada
شنبه 31 شهریور 1397 08:27 ب.ظ

This is nicely put. !
canadian pharmacy viagra trust pharmacy canadian online pharmacies india drugs for sale in uk canadian pharmacy viagra drugstore online india safe canadian online pharmacies drugs for sale in uk top rated canadian pharmacies online canada online pharmacy
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:39 ب.ظ

Incredible loads of great advice.
cialis taglich generic for cialis tesco price cialis dose size of cialis we recommend cialis info preis cialis 20mg schweiz price cialis wal mart pharmacy preis cialis 20mg schweiz cialis generico online cialis rezeptfrei
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:51 ق.ظ

Superb information. Many thanks.
look here cialis cheap canada female cialis no prescription cialis dosage recommendations canada discount drugs cialis cialis cipla best buy look here cialis order on line prices for cialis 50mg cialis online napol precios de cialis generico we recommend cialis best buy
buycialisonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:19 ق.ظ

You actually explained that effectively!
online purchase viagra online sildenafil uk buy brand viagra online viagra best buy order viagra without rx online where can i purchase viagra viagra uk price best buy viagra buy viagra online australia viagra in pharmacy
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:34 ق.ظ

This is nicely expressed. .
safe site to buy cialis online interactions for cialis cialis online napol cialis super acti cialis generic availability only best offers cialis use generic cialis pill online click here take cialis cialis qualitat costo in farmacia cialis
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:36 ب.ظ

Factor effectively used!.
cialis per paypa click here cialis daily uk cialis 30 day sample cialis price in bangalore cialis 200 dollar savings card canadian drugs generic cialis low dose cialis blood pressure click here take cialis cialis in sconto try it no rx cialis
buy viagra legally
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:25 ق.ظ

Beneficial material. Kudos.
can you actually buy viagra online buy viagra overnight shipping buy viagra in store viagra pharmacy viagra buy viagra rx online viagra viagra nz buy where do i buy viagra online buy generic viagra cheap where can you buy viagra from buy viagra europe
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:38 ب.ظ

Awesome data, With thanks.
cialis daily cialis pills viagra cialis levitra cialis pills only best offers 100mg cialis cialis cipla best buy cialis herbs cialis great britain how does cialis work cialis 5 mg funziona
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:04 ب.ظ

Many thanks, Lots of postings!

click here take cialis costo in farmacia cialis safe dosage for cialis achat cialis en europe weblink price cialis generic cialis tadalafil price cialis best cialis 50 mg soft tab cialis for sale in europa online cialis
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:38 ق.ظ

Whoa a lot of great info!
buy viagra online without prescription buy real viagra online online pharmacy viagra uk buy viagra online canada no prescription viagra buy viagra order viagra cheap vigra buying viagra online sildenafil uk online generic viagra pharmacy
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 01:56 ق.ظ

You actually stated that exceptionally well.
cialis great britain cialis 100 mg 30 tablet cialis flussig buy cialis online buy online cialis 5mg cialis generico postepay prix cialis once a da are there generic cialis cialis venta a domicilio cialis 30 day sample
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 11:40 ب.ظ

Kudos. Ample posts!

viagra cialis levitra buy cialis online legal cialis generico en mexico viagra or cialis we choice cialis pfizer india tadalafilo cialis 5mg cialis canada cialis authentique suisse cialis mit grapefruitsaft
Nintendo Switch Giveaway
جمعه 24 آذر 1396 06:26 ب.ظ
سلام از فلوریدا! من در کار خسته هستم، بنابراین تصمیم گرفتم وب سایت شما را مرور کنم
در آیفون من در طول ناهار شکستن. از اطلاعاتی که در اینجا ارائه می کنید لذت می برم و نمی توانم صبر کنم تا وقتی که من نگاه کنم نگاه کنم
به خانه رسیدن. من از اینکه وبلاگ شما را بر روی گوشی خود بارگیری کردم ترسیدم
.. من حتی با استفاده از WIFI، فقط 3G.. به هر حال، وبلاگ بسیار خوب!
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 06:39 ب.ظ
سلام، به طور مداوم من برای چک کردن پست های وب سایت اینجا در ساعت های اولیه در
سپیده دم، همانطور که من دوست دارم بیشتر و بیشتر یاد بگیرم.
Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 08:17 ب.ظ
روز خوبی هست پسر.. زیبا.. شگفت انگیز..
من وبلاگ شما را نشانه می گیرم و همچنین خوردها را می خوانم؟ خوشحالم که
اطلاعات مفید متعددی را در اینجا پیدا کنید
ارسال کنید، ما می خواهیم استراتژی های اضافی در این زمینه، با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری.
.....
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 04:45 ب.ظ
بخشی از نوشتن نیز هیجان است، اگر با آن آشنایی داشته باشید، اگر بتوانید آن را بنویسید
پیچیده است برای نوشتن.
What do eccentric heel drops do?
شنبه 14 مرداد 1396 11:55 ب.ظ
These are in fact wonderful ideas in about blogging.
You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.
http://jamagrannemane.jimdo.com/
شنبه 14 مرداد 1396 04:27 ب.ظ
May I just say what a comfort to find an individual who actually knows what they're talking
about on the internet. You certainly realize how to bring
a problem to light and make it important. More people really need
to read this and understand this side of your story. I can't believe
you are not more popular given that you certainly possess the
gift.
Barb
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:27 ب.ظ
Good way of explaining, and nice article to get facts about
my presentation focus, which i am going to present in academy.
Can exercise increase your height?
شنبه 7 مرداد 1396 09:04 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
An excellent read. I'll definitely be back.
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 07:24 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا واقعا نشستن کاملا با من پس از برخی از زمان.

جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من با این حال کردم مشکل خود را
با جهش در مفروضات و یک ممکن است را
سادگی به کمک پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما که می توانید انجام من
می بدون شک بود مجذوب.
Morgan
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:09 ب.ظ
I am really loving the theme/design of your website. Do you
ever run into any web browser compatibility problems?
A handful of my blog readers have complained about
my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any tips to help fix this issue?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر