تبلیغات
نگاهی به دروس "مطالعات اجتماعی" مقاطع راهنمایی و دبیرستان - بارم بندی كتاب جغرافیای (1) و استان (استان شناسی) رشته ادبیات و علوم انسانی
تقویت روحیه پژوهش وپژوهش گری در دانش آموزان

بارم بندی كتاب جغرافیای (1) و استان (استان شناسی) رشته ادبیات و علوم انسانی

نویسنده :مریم
تاریخ:دوشنبه 9 آبان 1390-10:31 ب.ظ


بارم بندی كتاب جغرافیای (1) و استان (استان شناسی) رشته ادبیات و علوم انسانی با كد 2/225 فصول عناوین دروس نوبت اول نوبت دوم شهریور اول درس اول:جغرافیا ، علمی برای زندگی 2 5/0 5/1 دوم درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران 7 5/1 4 سوم درس چهارم: بیابان ها درس پنجم : انسان و بیابان 5/3 1 5/1 چهارم درس ششم: اهمیت و نقش جنگل ها درس هفتم: پراكندگی و انواع جنگل ها و … 5/3 1 5/1 پنجم درس هشتم : آلودگی هوا درس نهم : آلودگی دریاها ورودها 4 1 5/1 ششم درس دهم :مخاطرات طبیعی درس یازدهم : انسان ومخاطرات طبیعی - 5/3 2 هفتم درس دوازدهم:گردشگری چیست؟گردشگركیست؟ درس سیزدهم:ایرانگردی - 5/2 5/1 هشتم درس چهاردهم : پراكندگی ورشد جمعیت درس پانزدهم : جمعیت ومهاجرت ، … - 5 3 نهم درس شانزدهم :آب ها درس هفدهم:بهره برداری از منابع آب - 3 2 دهم درس هجدهم : جغرافیا، جغرافیدانان و… - 1 5/1 جمع 20 20 20 یادآوری مهم: 1ـ تدریس جغرافیای استان(دراجرای آزمایشی،كتاب استان شناسی ) هماهنگ وهمراه با كتاب اصلی خواهد بود ودرصورت مغایرت سرفصل‌های كتاب اصلی و جغرافیای استان ها ( استان شناسی) ، ملاك تصمیم گیری با دبیران محترم است. 2ـ ارزش یابی كتاب جغرافیای (1) 15 نمره وكتاب جغرافیای استان (استان شناسی) 5 نمره می باشد. 3 ـ نمره مندرج درهرفصل به تفكیك كتاب جغرافیا واستان ( استان شناسی) است واستان هایی كه فاقدآن فصول دركتاب استان می باشند باید نمرة مورد نظر را به فصل كتاب جغرافیای (1) اختصاص دهند. بارم بندی كتاب جغرافیا (2) رشته ادبیات و علوم انسانی فصول دروس نوبت اول نوبت دوم و شهریور فصل اول درس اول - درس دوم 5/4 75/2 فصل دوم درس سوم - درس چهارم 3 75/1 فصل سوم درس پنجم - درس ششم 5/4 75/2 فصل چهارم درس هفتم - درس هشتم 4 25/2 فصل پنجم درس نهم - درس دهم 4 25/2 فصل ششم دروس یازدهم ، دوازدهم ، سیزدهم - 5/3 فصل هفتم درس چهاردهم - درس پانزدهم - 75/2 فصل هشتم درس شانزدهم - 2 جمع 20 20 تذكر: قسمت های« مطالعه های موردی» و « بیشتر بدانیم » صرفاً برای مطالعه آزاد دانش آموزان می باشد و در هیچ یك از ارزشیابی های مستمر و پایانی منظور نمی گردد. بدین ترتیب متن تحت عنوان‌«معلم گرامی» در ابتدای كتاب ، اصلاح می گردد. بارم بندی كتاب جغرافیای عمومی و استان (استان شناسی) - (غیراز رشتة ادبیات و علوم انسانی) فصول عناوین دروس نوبت اول نوبت دوم شهریور اول درس اول:جغرافیا ، علمی برای زندگی 2 5/0 5/1 دوم درس دوم:نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران درس سوم : نگاهی به جغرافیای انسانی ایران 7 5/1 4 سوم درس چهارم: بیابان ها درس پنجم : انسان و بیابان 5/3 1 5/1 چهارم درس ششم: اهمیت و نقش جنگل ها درس هفتم: پراكندگی و انواع جنگل ها و … 5/3 1 5/1 پنجم درس هشتم : آلودگی هوا درس نهم : آلودگی دریاها ورودها 4 1 5/1 ششم درس دهم :مخاطرات طبیعی درس یازدهم : انسان ومخاطرات طبیعی - 5/3 5/2 هفتم درس دوازدهم:گردشگری چیست؟گردشگركیست؟ درس سیزدهم:ایرانگردی - 3 2 هشتم درس چهاردهم : پراكندگی ورشد جمعیت درس پانزدهم : جمعیت ومهاجرت ، … - 5/5 5/3 نهم درس شانزدهم :آب ها درس هفدهم:بهره برداری از منابع آب - 3 2 جمع 20 20 20 یادآوری مهم : 1ـ تدریس جغرافیای استان (دراجرای آزمایشی،كتاب استان شناسی )هماهنگ وهمراه با كتاب اصلی خواهد بودودرصورت مغایرت سرفصل های كتاب اصلی و جغرافیای استان ها ( استان شناسی) ، ملاك تصمیم گیری با دبیران محترم است. 2ـ ارزش یابی كتاب جغرافیای عمومی 15 نمره وكتاب جغرافیای استان (استان شناسی) 5 نمره می باشد. 3 ـ نمره مندرج درهر فصل به تفكیك كتاب جغرافیا واستان ( استان شناسی) است و استان هایی كه فاقد آن فصول دركتاب استان می باشند باید نمرة مورد نظر را به فصل كتاب جغرافیای عمومی اختصاص دهند.


نوع مطلب : جغرافیا 1و2 

داغ کن - کلوب دات کام
()